آیین نامه انضباطی  

باسمه تعالی

 

<اوصیکم بتقوی ا... و نظم امر کم > حضرت علی (ع)

آیین نامه انضباطی 20 ماده ای دبیرستان فرهنگ توحید

 دانش آموزان عزیز : با توجه به فصل ششم آیین نامه انضباطی از کتاب آیین نامه اجرایی مدارس ، مصوب دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ، موارد کسر نمره انضباط و رعایت دقیق آیین نامه را به اطلاع شما می رسانیم.

 

ردیف

موارد تخلف انضباطی

کسرنمره

1

تاخیر ورود به دبیرستان (پس از 7:30 صبح)

1نمره

2

تاخیر ورود به کلاس

0/5نمره

3

تاخیر خروج از کلاس

0/5نمره

4

اخراج ازکلاس به علت نداشتن تکلیف

2نمره

5

اخراج ازکلاس به علت بی انضباطی

2نمره

6

بی احترامی به اولیای آموزشگاه

2نمره

7

بی انضباطی درمراسم آغازین

1نمره

8

بی انضباطی درمراسم نماز ومناسبت ها

0/5نمره

9

شوخی وبی نظمی درحیاط دبیرستان

2نمره

10

پوشیدن لباس نامناسب ونداشتن لباس فرم آموزشگاه

1نمره

11

آوردن وسایل غیرمجازبه دبیرستان (تلفن همراه ، وسایل غیرآموزشی و...)

5نمره

12

مزاحمت برای دانش آموزان

1نمره

13

تخلف درامتحانات

3نمره

14

غیبت غیرموجه (بیش از 6 ساعت)

2نمره

15

عدم حضوراولیا طی دعوت دبیرستان درموارد مختلف

1نمره

16

موی سر نامناسب

1نمره

17

خسارت به اموال مدرسه (ضمن پرداخت هزینه خسارت)

2نمره

18

عدم رعایت شئونات دانش آموزی هنگام ورود وخروج ازدبیرستان

2نمره

19

خروج ازدبیرستان بدون اطلاع مدیریا معاونین

2نمره

20

خروج بدون اجازه ازکلاس درزنگ آموزش

1نمره