تقویم اجرایی 95-94  

 

 

باسمه تعالی

وزارت آموزش وپرورش

آموزش وپرورش منطقه 5

 

 

 

 

تقويم اجرايي

 

 

 

 

دبیرستان فرهنگ توحید

 

تأسیس : 1379

 

 

آشنایی با فعالیت­های آموزشی وتربیتی آموزشگاه درطول سال تحصیلی94-93

 

 

 

(اهم برنامه به طورکامل دروبسایت دبیرستان قابل ملاحظه است)

استفاده ازتقویم اجرایی این آموزشگاه برای تمامی مدیران محترم آزاد است

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

       عنوان                                                                                                                                                  صفحه

       سخن مدير(بیانات مدیریت محترم دبیرستان به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید)                                   3

       انتظارات مدرسه ازاولیا محترم                                                                                                                 4

       سالتحصیلی 94-93 دریک نگاه                                                                                                                 5

       جدول زمانبندی فعالیت روزانه دبیرستان                                                                                                  6

       یاد آوری موارد انضباطی                                                                                                                          6

       برنامه جلسات اولیاء به تفکیک پایه وکلاس                                                                                               7

       برنامه سالانه جلسات شورای دبیران                                                                                                       8

       برنامه­های ویژه دبیران                                                                                                                               8

       برنامه سالانه جلسات آموزش خانواده                                                                                                     9

       آشنایی با تشکیلات دانش آموزی                                                                                                            10

       آشنایی باعوامل اجرائی دبیرستان                                                                                                          11

       برنامه هفتگی                                                                                                                                    13و12

       روزهای حضوردبیران ومعرفی سرگروه های درسی                                                                          14و15

       معرفی اعضای انجمن اولیاء ومربیان وهیأت امنادرسال تحصیلی 94-93                                                  16

       معرفی دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 93-92                                                                                    17

       اهم فعالیت­های پرورشی سال تحصیلی 94-93                                                                                      18

       تقویم اجرایی پرورشی درسال تحصیلی94-93                                                                                        19

       آشنایی با فعالیت های فوق برنامه آموزشی                                                                                           20

       آمادگی برای کنکور                                                                                                                                   21

       مشکلات موجودبرسرراه تحصیل دانش آموزان                                                                                          22

       آیین نامه انضباطی                                                                                                                                   23

       راهنمای تلفن طبقات دبیرستان                                                                                                                24

       پیام مشاور                                                                                                                                               25

 

       تلفن­های آموزشگاه :                                                                                    44138223 و 44138222  : ADSL

                                                                                                                                                 44144200

                                                                                                                                                 44144300

                                                                                                                                                 44157400

                                                                                                                                                44957500

       نمابر(فکس) :                                                                                                                      44102020

       پیامک :                                                                                                                   30008012102020

       ایمیل :                                                                                                      tohid.d5.tsch@gmail.com

       وبسایت :                                                                                                                www.tohid5.ir

       تلگرام :                                                                                                                       Tohidsch

 

 

 

باسمه تعالی

       سخن مدیر :

       خدایا جهان پادشاهی توراست                                     زماخدمت آیدخدایی توراست

       هم شاگردی ، سلام ومعلم عزیزم توراسپاس می­گویم .

       اکنون که خورشیدمهرازافق دانش طلوعی دوباره راآغاز کرده است با خود میثاقی دوباره می­بندیم که مامی­توانیم .

       امانیک می­دانیم که لازمه­ی توانستن ، خواستن است . به این لحاظ بیاییم یک صدابانگ برداریم که می­خواهیم نهال

       سبز اندیشه­هارابه شکوفه ­های زیبای علم وعقل بیاراییم .

       واینگونه است که شما راعزیزانمان دانسته ، فرزندانتان راچون امانتی گران سنگ گرامی می­داریم .

       ما باورداریم وبراین باورپای می­فشاریم که فرداوفرداهامتعلق به عزیزان ماست . پس بااین باورسترگ :

       1 - مدرسه راخانه­ی دوم فرزندمان بدانیم ودرجهت رفع مشکلات آن درحد توانمان بکوشیم .

      2 - براعمال ورفتارآنان به طورمستمرنظارت کنیم وازیادنبریم که آنان دراین سن ، ناخواسته وبعضاً ناآگاهانه ودر بسیاری

           از موارد بی توجه وازسرغفلت به دام­های شیطانی که دراطراف مدرسه گسترده شده است گرفتارمی­آیند .

      3 - بادبیران ومسؤلان آموزشگاه ، ارتباط نزدیک داشته باشیم وازحضورفعال درمدرسه دریغ نورزیم .

      4 - لباس­های فرم کوششی است برای انسجام دانش آموزان و تمایز آنها از دیگران ، هم چنین باعث می­شود تابع

            الگوهای ناصواب معرفی شده ازشبکه­های گوناگون ماهواره­ای نشوندوزمان ارزشمندشان رااینگونه به بطالت از

            دست ندهند . انتظارداریم ، دراین مهم یاریگر ماباشید .

      5 - امروزه تحقیقات وپژوهش درنظام تعلیم وتربیت ازارزش فوق العاده­ای برخوردار است . دبیران آموزشگاه دلسوزانه

             دانش آموزان را برای کسب مهارت به این سمت سوق می­دهند . و درکنار آن ما مصمم هستیم که پس ازسالها که

              ازگشایش آموزشگاه می­گذردبرای اولین بارکتاب­خانه مدرسه رااحیاء نمائیم . لیکن فضای لازم و بهینه سازی آن

              جدی شما مساعدت اولیای ارجمندراطلب می­کندکه به آن یقین داریم .

      6 - گردن بند ، دست بندوزیورآلات ، شان ومقام والای محیط آموزشی رامتزلزل وآسیب پذیرمی­نمایدلذااجازه همراه

             داشتن آن رابه عزیزانمان ندهیم .

      7 - ظاهرآراسته وموی سرمرتب ازمظاهردانش آموزان نمونه است ، لذا اهتمام ویژه­ی والدین درنظارت برعملکرد آنان

            دراین خصوص شایسته است .

 

       سخن آخر :

       این جانب باامیدبه لطف کردگارواطمینان ازمساعدت شمااولیای گران قدر ، وبابه کارگیری تجارب ارزشمندمعاونین و

        مشاور محترم وبهره گیری ازکادر دفتری وخدماتی کارا ودبیرانی کارآزموده ، همواره برآن بودم تابهترین­هاراپیشکش

        وجودتان سازم و دراین راستا ، آماده­ی پذیرش هرگونه رهنمود ، نظر ، پیشنهادومهم تر ازآن اتقادات سازنده تان

        می­باشم تاراه رادرواپسین سال خدمتگزاری ام برای فرداهایی روشن ترهموارسازم . /باتشکر

 

 

                                                                                                                                           امیرپهلوانی

                                                                                                                          مدیردبیرستان فرهنگ توحید

 

 

 

 

 

انتظارات مدرسه ازاولیا محترم

 

 

      1 - حضورفعال درجلسات دبیرستان

 

      2 - ارتباط مستمربامعاونت پرورشی ومعاونت آموزشی

 

      3 - ارتباط بادبیران حداقل یکباردرماه

 

      4 - غیبت دانش آموزان درصورت داشتن عذرموجه تاقبل ازساعت 9 صبح همان روزبه اطلاع دبیرستان رسانده شود .

 

      5 - دبیرستان ازدادن مرخصی ساعتی بین روزحتی برای مراجعه به پزشک معذورمی باشد .

 

      6 - دروس خواندنی ونوشتنی دانش آموزان راهرشب کنترل نموده ودرصورت مشاهده هرگونه نقص مراتب رابه معاونت

            آموزشی اتقال دهیدتامشکلات با همفکری ، هرچه سریع تربرطرف شود .

 

       7 - باتوجه به اهمیت فعالیت های خارج ازمدرسه ، لطفاً دانش آموزان رادرانجام تحقیقات ، تهیه گزارش بازدیدها ،

            مصاحبه هاو ساخت وسایل آموزشی همراهی نمایید .

 

      8 اولیای گرامی موظف اند جهت اطلاع از وضعیت آموزشی وپرورشی وانضباطی فرزند خودحداقل ماهی یک مرتبه در

           مدرسه حضوریابند .

 

      9 چنانچه دانش آموزی غیبت نمود ، اولیاء محترم موظف هستند اولاً تلفنی و ثانیاًحداکثر تا24 ساعت بعدباحضوردر

          مدرسه به معاونت آموزشی اطلاع دهند .

 

      10 ازاولیاء محترم تقاضا می شود درجلساتی که از طرف مدرسه برگزارمی شود وبا دعوتنامه ویا سیستم پیامک اطلاع

          رسانی می شود حضورفعال داشته باشند .

 

 

 

      

سال تحصیلی 98  97 دریک نگاه

مهر ، آبان ، آذر : 

آغاز مهرورزی وابتدای برنامه ریزی وتلاش برای رسیدن به آینده­ای روشن ، آزمون های مستمرشنبه ها برای شناخت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ونمرات مستمر

 

دی :

امتحانات نوبت اول

 

بهمن ، اسفند :  

آغازنو برای تکرارموفقیت­ها وجبران سهل انگاری­ها و کاستی­ها ، آزمون های مستمرشنبه هاازدانش آموزان وبرنامه ریزی برای ایام تعطیل

 

فروردین ، اردیبهشت :

آغازبهارطبیعت ، آغازهمدلی وپیوستگی برای حصول نتیجه مطلوب وشروعی مجدد ، ادامه آزموون های مستمرشنبه ، رفع کاستی­ها ، اراده جدیدبرای موفقیت کامل

 

خرداد :

شروع امتحانات پایانی برای دریافت نتیجه­ی تلاش یک سال تحصیلی

 

 

 

 

جدول زمان بندی فعالیت روزانه دبیرستان فرهنگ توحید درسال تحصیلی98-97

 

ساعت شروع وخاتمه

برنامه

7/30 7/45

مراسم آغازین

بیان تذکرات مسئولین درصورت نیاز

7/45 9/10

ساعت اول

9/10 9/30

تفریح اول

9/30 10/50

ساعت دوم

10/50 11/05

تفریح دوم

11/05 12/30

ساعت سوم

12/30 13/00

زنگ نماز

13/00 14/30

ساعت چهارم

 

 

       یادآوری :

       ازآنجا که تأخیروغیبت دانش­آموزان تأثیرنامطلوب درروندآموزشی وتربیتی آنان داردلذااولیاءعزیزاز این امر

       جلوگیری نموده ودرصورت تأخیرویاغیبت حضوراً مراتب رابه اطلاع معاونین مربوطه برسانند .

       * خروج دانش آموزان به هردلیل ازکلاس ومدرسه باهماهنگی معاونین می­باشد .

       مراجعه اولیاءدرزنگ­های تفریح حداقل هردوهفته یکبار موجب پیشرفت درزمینه­های آموزشی وتربیتی

       عزیزان دانش آموزخواهدشد .

 

       دانش آموزان موظفند :

       1) باظاهری آراسته ،لباس فرم وموی سرمناسب به مدرسه مراجعه نمایندوازآوردن تلفن همراه ،CD  ، زیور

           آلات و وسایل غیرضروری خودداری کنندبدیهی است درصورت عدم رعایت موازین اخلاقی وتربیتی طبق

           آیین نامه اجرایی باآنان برخوردخواهدشد .

       2) باسایرافرادازجمله کادراجرایی ، معلمان وهم کلاسی­ها رفتاری مودبانه داشته ودرصورت بروز مشکل

           مراتب رابه معاونین اطلاع دهند .

       3) درحفظ اموال مدرسه ووسایل شخصی خودمی­بایست نهایت اهتمام راداشته باشند .

       * واحدمشاوره دبیرستان به منظورتعامل هرچه بیشترخانه ومدرسه همه ساله دوره کارگاهی مهارت­های

          زندگی رابرگزارمی­نماید جهت کسب اطلاعات بیشتربه واحدمشاوره آموزشگاه مراجعه نمایید .

 

 

 

 

 

برنامه سالانه جلسات اولیاءبه تفکیک پایه وکلاس

 

     ولی محترم! به گونه­ای برنامه ریزی نماییدکه حتماًدرروزهای پیش بینی شده درمدرسه حضورفعال داشته باشید .

 

شماره جلسه

روزوتاریخ جلسه

موضوع جلسه

اولیای شرکت کننده

1

یکشنبه 26/6/93

مجمع عمومی وبرگزاری انتخابات انجمن وبیان برنامه­های آموزشی وتربیتی

کلیه اولیاء دانش آموزان

2

شنبه

10/8/93

بهداشت روانی نوجوان ــ آشنایی بانظام سالی واحدی

اولیاء دانش آموزان سال اول

3

دو شنبه 12/8/93

آشنایی بامسائل سال دوم ودروس نهایی وپیشرفت تحصیلی هماهنگی برای اردوی راهیان نور

اولیاء دانش آموزان سال دوم

سه شنبه 13/8/93

آشنایی بامسائل سال سوم ودروس نهایی وپیشرفت تحصیلی

اولیاء دانش آموزان سال سوم

4

یکشنبه 2/9/93

دریافت کارنامه­ی امتحانات مستمراول وهماهنگی کلاس­های تقویتی وآشنایی بانقش اولیاء درپیشرفت تحصیلی

اولیاء دانش آموزان سال اول

چهارشنبه 5/9/93

دریافت کارنامه­ی امتحانات مستمراول وهماهنگی کلاس­های تقویتی وآشنایی بانقش اولیاء درپیشرفت تحصیلی

اولیاءدانش آموزان سال دوم وسوم ریاضی وتجربی

5

چهارشنبه 1/11/93

دریافت کارنامه­ی امتحانات پایانی نوبت اول

اولیاء دانش آموزان سال اول

شنبه 4/11/93

دریافت کارنامه­ی امتحانات پایانی نوبت اول

اولیاء دانش آموزان سال دوم

یکشنبه 5/11/93

دریافت کارنامه­ی امتحانات پایانی نوبت اول

اولیاء دانش آموزان سال سوم و چهارم(درصورت اعلام نتایج ازحوزه)

6

شنبه 23/12/93

دریافت کارنامه­ی مستمراسفندماه

اولیاء دانش آموزان سال اول ودوم وسوم

7

شنبه 19/2/94

آمادگی برای امتحانات پایانی خردادوهدایت تحصیلی وانتخاب رشته

اولیاء دانش آموزان سال اول

یکشنبه 20/2/94

آمادگی برای امتحانات پایانی خردادوتغییررشته احتمالی

اولیاء دانش آموزان سال دوم

دوشنبه 21/2/94

دریافت کارنامه­ی مستمراردیبهشت

اولیاء دانش آموزان سال اول ودوم

سه شنبه 22/2/94

آمادگی برای امتحانات پایانی خردادوبیان مسائل پیش دانشگاهی وکنکور

اولیاء دانش آموزان سال سوم

 

       حضوراولیاءمحترم درجلسات ـ خصوصاًپدرومادربه اتفاق یکدیگرـ تأثیرچشمگیری درروندآموزشی وتربیتی فرزندانشان

       داشته وموجب دلگرمی بیش ازپیش کادراجرائی ومعلمان خواهدبود .

 

 

 

 

 

 

برنامه سالانه جلسات شورای دبیران درسال تحصیلی 94 93

 

شماره جلسه

روز وتاریخ جلسه

موضوع

جلسه اول

سه شنبه 1/7/93

معارفه ـ توافقنامه فرم­های ارزشیابی ـ تعیین سرگروه­های درسی ـ اعلام سیاست­های آموزشگاه به همکاران

جلسه دوم

چهارشنبه 14/8/93

برنامه ریزی امتحانات مستمر ـ تشکیل جلسه گروه­های درسی

جلسه سوم

یکشنبه 16/9/93

هماهنگی لازم برای برگزاری برنامه امتحانات دی ماه ـ انتخاب طراحان سؤال

جلسه چهارم

دو شنبه 20/11/93

ارزیابی نتایج امتحانات پایانی ـ گردهمایی گروه­های آموزشی ـ برنامه ریزی برای امتحانات مستمراسفند

جلسه پنجم

سه شنبه 26/12/93

مجمع گروه­های درسی ـ برنامه ریزی برای غنی سازی تعطیلات نوروزی وارائه تکالیف هماهنگ

جلسه ششم

دوشنبه   31/1/94

بررسی نتایج امتحانات مستمراسفندماه درگروه­های تخصصی ـ هماهنگی لازم برای برگزاری امتحانات مستمراردیبهشت

جلسه هفتم

یکشنبه 20/2/94

امتحانات خردادومسایل مربوط به آن

 

 

       برنامه­های ویژه دبیران درطول سال تحصیلی :

       1 اردوی زیارتی قم وجمکران (هفته سوم آبان)

       2 استفاده از استخرسرپوشیده تربیت بدنی (پایان هرفصل سال)

       3 اردوی سه روزه سرعین هفته اول بهمن

       4 اردوی سیاحتی ، تفریحی طالقان به مناسبت هفته­ی بزرگداشت مقام معلم (هفته دوم اردیبهشت)

 

 

 

تقویم اجرایی مشاوره

 

       الف) برنامه­ ی سالانه­ ی جلسات آموزش خانواده :

 

ردیف

روز

تاریخ

زمان

موضوع جلسه

1

چهارشنبه

14/8/93

30/9 8

نوجوان وبلوغ

2

دوشنبه

29/10/93

30/9 8

هدایت تحصیلی وانتخاب رشته کلاس های 11و12و13

3

چهارشنبه

1/11/93

30/9 8

هدایت تحصیلی وانتخاب رشته کلاس های 14 و15و16

4

شنبه

25/11/93

30/9 - 8

پیشرفت تحصیلی وعزت نفس

5

چهارشنبه

26/12/93

10- 8

اهدای جوایزنفرات ممتازآزمون دیماه وسخنرانی دکتر غفرانی باموضوع نقش  مشارکتهای مردمی درکاهش آسیبهای اجتماعی

6

چهارشنبه

9/2/94

30/9 8

روش­های ایجادانگیزه برای مطالعه­ی بیشتر (آمادگی برای امتحانات خرداد)

 

 

       ب) توضیحات تکمیلی

       1) توزیع نمون برگ های شماره 3 و 4 میان  تمامی دانش آموزان واولیاء پایه اول جهت نظرخواهی درموردانتخاب

            رشته دوشنبه 22/10/93

       2) ارائه نمون برگ شماره 2 به دبیران دروس مرتبط باانتخاب رشته دوشنبه 22/10/93

       3) برگزاری آزمون های نوین مشاوره برای تمامی دانش آموزان پایه اول در روزهای چهارشنبه 24/10/93 شنبه

           27/10/93 دوشنبه 29/10/93 ساعت 8 صبح

       4) جمع آوری وثبت فرم 3 و 4 (نظرخواهی اولیاودانش آموزان) وثبت درفرم شماره 5 دربهمن ماه

       5) جمع آوری وثبت فرم شماره 2 (نظرخواهی دبیران دروس مرتبط با انتخاب رشته) وثبت درفرم شماره 5 در

           بهمن ماه

       6) جمع بندی ونتیجه گیری اراقدام پژوهی کلاس 13 واعلام نتیجه آن به هسته مشاوره (بهمن ماه)

       7) استخراج نمرات آزمون های مشاوره واعلام نتایج آن به دانش آموزان وثبت درفرم شماره 5 دراشفندماه

       8) اعلام گرزارش وضعیت پیشرفت تحصیلی وسلامت روان دانش آموزان به هسته مشاوره(اسفندماه)

       9) هماهنگی وبرنامه ریزی جهت بازدید دانش آموزان پایه اول ازهنرستان های کاردانش وفنی حرفه ای وآشنایی

           آنان با رشته های مختلف

       10) برنامه ریزی وتشکیل کارگروه های لازم جهت برگزاری هفته مشاغل (اسفندماه)

 

 

 

آشنایی با تشکل­های دانش آموزی موجود در دبیرستان توحید :

       1) بسیج دانش آموزی

       2) شورای دانش آموزی

       3) انجمن اسلامی

       4) انجمن های علمی و المپیادها (فیزیک ، شیمی ، ریاضی ، رایانه ، زبان فارسی ، زبان انگلیسی ، عربی ،

           علوم اجتماعی و معارف)

       5) جشنواره­های خوارزمی

       6) انجمن پژوهشی

       * دانش آموزان علاقه مندمی­توانندجهت ثبت نام وعضویت دراین انجمن­ها به مسئولین مربوطه در آموزشگاه

           مراجعه نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی باعوامل اجرایی دبیرستان ومسئولین کلاس­ها

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

روزهای حضور

1

امیر                      پهلوانی

مدیریت

تمام وقت

2

علیرضا                 کمالی

معاونت آموزشی

تمام وقت

3

بیژن                     نصوری

معاونت پرورشی

تمام وقت

4

داود                     سروش

معاونت فن اوری

تمام وقت

5

ابوالفضل             شرافتی

معاون اجرایی

تمام وقت

6

امیر                     امانی

مشاور

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

       اولیای ارجمند :

       1 - علاوه برتماس بامسؤلین مربوط درآموزشگاه طبق برنامه هفتگی بادبیران فرزندان خود تماس حاصل نموده واز

            چگونگی پیشرفت تحصیلی آنان مطلع گردید .

       2 - جهت بررسی وضعیت دانش آموزان خود طبق شرح زیر به معاونین مربوطه مراجعه نمایند .

           الف) آقای کمالی : تمامی کلاس­های پایه دهم

          ب) آقای سروش : پایه یازدهم

          ج) آقای نصوری : امورمربوط به مراسم صبحگاهی ، مناسبت­های مذهبی ، سیاسی،ایام ا....... تشکل­های

              دانش آموزی ، انجمن اسلامی ، اردوها و .......

          د) آقای شرافتی : سیستم دانا ، سناد ، رایانه ونقل انتقال دانش آموزان

          

 

 

برنامه هفتگی پایه های اول دبیرستان توحیددرسال تحصیلی 98-97

ایام

پایه

زنگ

اول1

اول2

اول3

اول4

اول5

اول6

شنبه

اول

 

           
               
                 
             
             

 

1شنبه

اول

 

           
               
                     
             
               
               
                 

 

سوم

 

             
             
               
                 
               
                 
             
                 
                       
           

 

سوم

 

       

 

نماز

 

       

 

چهارم

 

           

 

                                                               
 

 

 

 

         برنامه هفتگی دبیرستان : این برنامه دروبسایت رسمی دبیرستان باآخرین تغییرات به روز می­شود .

 

 

روزهای حضوردبیران ومعرفی سرگروه های درسی :

 

       اولیای محترم !

       بامراجعه به برنامه هفتگی وجدول زیرباآگاهی ازروزهای حضوردبیران درآموزشگاه همه روزه درزنگ های تفریح

       ترجیحاً زنگ تفریح دوم باحضور درمدرسه ازوضعیت درسی عزیزانتان باخبرشوید .

 

          گروه ریاضی : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

   

#

#

 

5

 

   

#

 

#

2

 

 

#

 

#

 

6

 

 

#

 

#

 

3

 

#

#

#

#

 

7

 

 

#

#

 

#

4

 

   

#

#

 

8

 

 

#

#

#

 
 

 

 

 

          گروه علوم وفنون : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

#

   

#

#

4

 

#

 

#

   

2

 

#

#

#

   

5

           

3

 

   

#

                 
 

 

 

 

          گروه ادبیات فارسی : سرگروه مهدی حمزه پور

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

 

#

   

#

3

 

#

       

2

 

   

#

#

#

4

 

#

       

3

 

       

#

             
 

 

 

 

          گروه تاریخ : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

 

#

#

 

#

4

 

     

#

#

2

 

#

   

#

 

5

 

#

 

#

   

3

 

#

     

#

             
 

 

 

 

 

          گروه معارف اسلامی : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

 

#

 

#

 

3

 

#

       

2

 

     

#

 

4

 

#

#

     
 

 

 

 

 

          گروه زبان انگلیسی : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

#

#

   

#

3

 

       

#

2

 

#

#

                 
 

 

 

 

 

          گروه جامعه شناسی : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

 

#

 

#

 

3

 

   

#

   

2

 

     

#

               
 

 

 

 

 

          گروه تربیت بدنی : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

 

#

#

   

2

 

#

#

#

#

 
 

 

 

 

 

          گروه عربی : سرگروه سیدضیاء ناجی

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

سیدضیاء – ناجی

       

#

3

جعفر – صبوری

   

#

   

2

محمدتقی – عمادی

#

 

 

 

#

 

سیدحسین - محمدی

#

#

#

#

#

3

محمدزمان – پارسا

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          گروه جغرافی : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

#

 

#

 

#

2

 

 

#

     
 

 

 

 

 

          گروه آ : سرگروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

1

 

#

#

#

#

#

2

 

#

     

#

 

 

 

 

 

معرفی اعضای انجمن اولیاء ومربیان درسال تحصیلی 98-97

 

       1 آقای                                                                                                                    مدیردبیرستان

      2 آقای                                                                                      معاونین آموزشی

      3 آقای                                                                                                        معاون پرورشی

      4 آقای                                                                                                            نماینده معلمان

      5 خانم                                                                                                                 رئیس انجمن

      6 خانم                                                                                                               نایب رئیس

      7 خانم                                                                                                                         منشی ورابط

      8 آقای                                                                                                                         عضو اصلی

      9 آقای                                                                                                                           عضواصلی

      10 آقای                                                                                                                           عضواصلی

      11 خانم                                                                                                                            عضواصلی

     12 خانم                                                                                                                    عضواصلی

 

 

 

معرفی اعضای هیأت امنای دبیرستان فرهنگ توحید :

 

       1 آقای                                                                                                  مدیردبیرستان

      2 آقای                                                                                                   رئیس هیأت امنا

      3 خانم                                                                                           نایب رئیس

      4 آقای                                                                       معاونین آموزشی

      5 آقای                                                                                      نماینده پرورشی

      6 آقای                                                                                            نماینده آموزشی

      7 خانم                                                                                            رئیس انجمن اولیا ومربیان

      8 خانم                                                                                        عضو انجمن اولیا ومربیان

      9 خانم                                                                                                   عضو انجمن اولیا ومربیان

      10 آقای                                                                                                 مدیر وصاحب نظرصنفی

      11 آقای                                                                                                استاددانشگاه وصاحب نظر

      12 آقای                                                                                                  خیرومعتمد

      13 خانم                                                                                                  عضو انجمن اولیا ومربیان

 

 

معرفی دانش آموزان ممتازدبیرستان درسال تحصیلی98 ـ 97

       سال دهم :

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

1

 

20

5

 

32/19

8

 

10/19

2

 

75/19

6

 

25/19

9

 

08/19

3

 

55/19

7

 

15/19

10

 

08/19

4

 

50/19

 

 

 

 

 

 

 

 

       سال یازدهم :

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

1

 

40/19

3

 

93/18

2

 

15/19

4

 

83/18

 

 

       سال دوازدهم :

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

1

 

77/19

3

 

19/19

2

 

69/19

4

 

08/19

 

 

       سال  :

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

1

 

69/19

3

 

55/19

5

 

14/19

2

 

63/19

4

 

39/19

6

 

09/19

 

 

      

 

اهم فعالیت های پرورشی دبیرستان توحید در طول سال تحصیلی 98 - 97

       1 - برگزاری نماز جماعت در ساعت و زنگ نماز از ساعت 12:35 لغایت 13:00

      2 - برگزاری مراسم دعای توسل روز های سه شنبه از ساعت 7:10 7:45 صبح

      3 - برگزاری مراسم زیارت عاشورا روز های پنج شنبه از ساعت 7:10 7:45 صبح

      * این مراسم در ایام دهه محرم هر روز برگزار می شود.

      4 - برگزاری مراسم ایام ا... (13 آبان ، بسیج دانش آموزی ، دهه مبارک فجر ، هفته معلم و...)

      5 - برگزاری مناسبت های مذهبی

      6 - برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی (قرآن ، اذان ، نهج البلاغه و...)

 

اردو ها و بازدید های پیش بینی شده در طول سال تحصیلی 98 97

 

ردیف

نوع بازدیدواردو

زمان

گروه­های شرکت کننده

1

اردوی زیارتی قم ـ جمکران

 

دانش آموزان موفق درپرسش­های کلاسی مستمر،شرکت کنندگان درمراسم دعای توسل،زیارت عاشوراونمازجماعت مدرسه

2

بازدیدازموزه دارآباد

 

دانش آموزان سال دوم

3

بازدیدازموزه پروفسورحسابی

 

دانش آموزان سال دوم

4

عزیمت هیئت متوسلین حضرت علی اکبر(ع) دبیرستان به هیئت­های اطراف مدرسه

 

دانش آموزان علاقه مندبه سالار شهیدان حسین بن علی(ع)

5

اردوی زیارتی وسیاحتی به مشهدمقدس

 

نفرات اول تاسوم امتحانات نوبت اول ، فعالان فعالیت­های پرورشی ، دانش آموزان ممتاز اخلاقی واعضای فعال تشکیلات دانش آموزی

6

حضوردرنمازجمعه تهران

 

دانش آموزان علاقه مند

7

استفاده از استخروسونا

 

دانش آموزان فعال درفعالیت­هاو مسابقات ورزشی به انتخاب دبیران ورزش

8

شرکت درمراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره)

 

اعضای بسیج دانش آموزی ، شوراوتمامی دوستداران امام راحل

9

شرکت درهمایش بزرگ غدیر وبیعت بامقام عظمای ولایت

 

دانش آموزان تمامی پایه­های تحصیلی

 

 

 

تقویم اجرایی پرورشی دبیرستان توحید درسال تحصیلی 98-97

 

ماه

روزوتاریخ

مناسبت

فعالیت

مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با فعالیت های فوق برنامه آموزشی دبیرستان توحید

       علاوه برفعالیت­های آموزشی که شامل برنامه هفتگی وپرسش­ها وآزمون­هایی است که به صورت هفتگی یاماهیانه

       درکلاس درس برگزارمی­شودآموزشگاه ، اقدام به برگزاری امتحانات مستمردرآبان و اسفند و هفته­ی اول ودوم

       اردیبهشت می­نمایدبدیهی است ، برنامه امتحانی این آزمون­ها وزمان دریافت کارنامه­ها یک هفته قبل ازشروع

       امتحانات اعلام خواهدشدعلاوه برمواردفوق جهت ارتقاء کیفیت تحصیلی فرزندانمان فعالیت های ذیل انجام می­گیرد:

       1) برگزاری کلاس های فوق برنامه دردروس ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زبان ، عربی ، حسابان و هندسه وحساب

       دیفرانسیل وهندسه تحلیلی ، که برخی ازاین کلاس ها درمتن برنامه­ی هفتگی قرارداشته تاخردادماه ادامه می­یابد

       وبرخی دیگرازدروس پس ازثبت نام دانش آموزان ورسیدن تعدادمتقاضیان به حدنصابتشکیل می­شود . لازم به توضیح

       است که تجربه چندین ساله نشان داده است که برگزاری این کلاس­ها درکاهش افت تحصیلی دانش آموزان نقش

       بسزایی را ایفا می­نماید.

       بدیهی است حضورتمامی دانش آموزان دراین کلاس­ها الزامی است

 

       2) آزمون­های آزمون یار وپیشرفت تحصیلی

         این آزمون­هادرطی 12 دوره درتمامی پایه­هااعم ازاول ، دوم وسوم وکلیه رشته­هاشامل ریاضی وتجربی از ساعت

        13 روزهای شنبه ودوشنبه برگزارمی­شودکه خانواده­های محترم می­توانندجهت ثبت نام ودریافت برنامه آزمون­ها

        به معاونین مربوطه مراجعه نمایند . (یادآورمی­شودتمهیدات لازم درموردنحوه­ی برگزاری آزمون انجام شده ودرزمان

        مقرراطلاع رسانی می­گردد)

       3) آزمون های پیشرفت تحصیلی

       این آزمون­هادرچهارمرحله جهت سنجش مهارت آموزشی دانش آموزان سال اول تاچهارم درطول سال تحصیلی طبق

       برنامه مشخص باحداقل هزینه برگزارمی­شود . آزمون پیشرفت تحصیلی ازطرف سازمان آموزش وپرورش وبراساس

       نیازسنجی دانش آموزان واهداف آموزشی نظام جامع آموزش وپرورش طراحی می­شود .

       7) این دوره ازآزمون ها جمعه ها هردوهفته یکبارساعت 8 صبح برگزارمی گردد ونفرات برترآن درمراسم صبحگاه درطول

            سال تحصیلی موردتشویق قرارخواهند گرفت .

       8) کلاس های آموزش سرود ، تئاتر ، موسیقی ، خوش نویسی وکامپیوتر : پس ازثبت نام ازدانش آموزان علاقمندورسیدن

           تعداد آنان به حدنصاب بادعوت ازاساتید مجرب روزهای پنجشنبه دردبیرستان تشکیل می شود .

 

 

آمادگی برای کنکور :

 

       همان گونه که مستحضریدموفقیت درکنکورمانندتمامی کامیابی­های دیگربه صورت اتفاقی بدست نمی آیدبلکه

       می­بایست برای رسیدن به آن ، اهداف وبرنامه­هایی رادنبال کرد.

       ابتداروی سخن مابادانش آموزان سال اول دبیرستان است . چون دراین سال دروس عمومی متوسطه ارائه شده و

       اینها پایه واساس دروس سال های بالاتروسال چهارم می­باشدلذاباتوجه به این سخن ادیبانه که (خشت اول

       چون نهدمعمارکج ــ تاثریامی روددیوارکج) واینکه تغییرمقطع ازراهنمایی به دبیرستان افت تحصیلی

       زیادی به دنبال دارد ، لذالازم است که ازهمان شروع دوره متوسطه باگام های استوارقدم دراین راه بگذارید.

       دانش آموزان سال دوم نیزبدانندچون دروس تخصصی هررشته ازسال دوم آغازشده واهمیت این دروس در

        کنکورنیززیاداست لذامی بایست به یادگیری مفهومی آن اهتمام ورزیده واحیانادرسی رابرای سال سوم ذخیره

         نکنندکه این کارمشکلات عدیده­ای رادرگرفتن دیپلم ودرثبت نام دردوره سال چهارم ایجاد می­کند.

       به اطلاع دانش آموزان سال سوم می­رسانیم که امسال شما 10 درس نهایی داریدومعدل این 10 درس درمعدل

       وترازشمادرکنکوربسیارمهم است ، درضمن دبیرستان هیأت امنایی توحید ، به دلیل کمبودوقت واستفاده بهینه از

       زمان وانجام کارتستی وتشریحی بیشترکارخودراازتابستان شروع می­کندلذا می­بایست شماعزیزان درخردادبا

       معدل خوب موفق به گرفتن دیپلم شویدتابه کاروان کنکوری­های موفق بپیوندید. پس وظیفه­ی شمادراین سال

       بسیارسنگین است . ودرآخرشمادانش آموزان سال چهارم کنکور در انتظار شماست وسرنوشت شمادراین آزمون

       بزرگ رقم می­خوردبرای آن برنامه داشته باشید.

       اگرازهردانش آموزیادبیرسال چهارم ازمهم ترین مشکل آنان سوال کنید ، خواهندگفت : دروس پایه . پس بیایید

       دردوره متوسطه پایه ­ای قوی برای سال چهارم وموفقیت درکنکورفراهم کنید.

       بدین منظورتوصیه می شود:

       1) ازهمین امروزبرای خودبرنامه ریزی کنید(دراین رابطه بامشاور محترم دبیرستان درتماس باشید)

       2) در کلاس های فوق برنامه خارج از متن برنامه (تکمیلی) ثبت نام و در آن شرکت فعال داشته باشید

       3) درآزمون های پیشرفت تحصیلیکه ازطرف سازمان آموزش وپرورش طراحی واجرامی گرددثبت نام

           وشرکت نمایید.

 

 

 

مهمترین مشکلات موجود بر سر راه تحصیل دانش آموزان :

 

       1) استفاده از تلفن همراه به صورت نا محسوس .

       2) استفاده مداوم و کنترل نشده از رایانه در منزل .

       3) مشکلات عاطفی بین پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با یکدیگر در منزل .

 

       در حال حاضر عادت به استفاده مداوم از تلفن همراه و رایانه نوعی بیماری است که خود عامل مهم افت تحصیلی

       نوجوان به شمار می آید. چرا که اعتماد به نفس، هدفمند بودن و اراده را در درون آنان متزلزل می سازد. از طرفی

       وجود عکس ها ، فیلم ها و پیامک های موجود در تلفن همراه و رایانه آن هم بدون هیچ نظارتی مهمترین عامل

       تخریب افکار هیجانات و عواطف آنان است. از آن جا که ورود به دوران بلوغ ناخود آگاه با مشکلات و افکار و

       هیجانات نا خواسته درونی همراه است، شاید بتوان گفت سرگرم شدن نوجوان با تلفن همراه و یا رایانه به نوعی

       باعث کم رنگ شدن ارتباط او با افراد خانواده می شود که این یکی از عوامل مهم ایجاد فاصله بین روابط عاطفی

       اعضای خانواده می شود.

 

   پدر مادر گرامی ! شما چگونه با این پدیده با فرزند خود برخورد می کنید؟!

 

 

        اولیای مدرسه نیز علاوه بر نظارت و دقت و رفتار دانش آموزان همراه داشتن هرگونه تلفن همراه ، CD و

      وسابل غیرآموزشی را ممنوع و غیر مجاز می دانند  که امید است شما اولیای محترم نیز در اجرای این مهم

       یاریگرشان باشید.

 

 

 

 

باسمه تعالی

<اوصیکم بتقوی ا... و نظم امر کم > حضرت علی (ع)

آیین نامه انضباطی 20 ماده ای دبیرستان توحید

       دانش آموزان عزیز : با توجه به فصل ششم آیین نامه انضباطی از کتاب آیین نامه اجرایی مدارس ، مصوب دبیرخانه

       شورای عالی آموزش و پرورش ، موارد کسر نمره انضباط و رعایت دقیق آیین نامه را به اطلاع شما می رسانیم.

ردیف

موارد تخلف انضباطی

کسرنمره

1

تاخیر ورود به دبیرستان (پس از 7:30 صبح)

1نمره

2

تاخیر ورود به کلاس

5/0نمره

3

تاخیر خروج از کلاس

5/0نمره

4

اخراج ازکلاس به علت نداشتن تکلیف

2نمره

5

اخراج ازکلاس به علت بی انضباطی

2نمره

6

بی احترامی به اولیای آموزشگاه

2نمره

7

بی انضباطی درمراسم آغازین

1نمره

8

بی انضباطی درمراسم نماز ومناسبت ها

5/0نمره

9

شوخی وبی نظمی درحیاط دبیرستان

2نمره

10

پوشیدن لباس نامناسب ونداشتن لباس فرم آموزشگاه

1نمره

11

آوردن وسایل غیرمجازبه دبیرستان (تلفن همراه ، وسایل غیرآموزشی و...)

5نمره

12

مزاحمت برای دانش آموزان

1نمره

13

تخلف درامتحانات

3نمره

14

غیبت غیرموجه (بیش از 6 ساعت)

2نمره

15

عدم حضوراولیا طی دعوت دبیرستان درموارد مختلف

1نمره

16

موی سر نامناسب

1نمره

17

خسارت به اموال مدرسه (ضمن پرداخت هزینه خسارت)

2نمره

18

عدم رعایت شئونات دانش آموزی هنگام ورود وخروج ازدبیرستان

2نمره

19

خروج ازدبیرستان بدون اطلاع مدیریا معاونین

2نمره

20

خروج بدون اجازه ازکلاس درزنگ آموزش

1نمره

 

 

 

 

راهنمای تلفن طبقات دبیرستان هوشمند فرهنگ توحید

 

 

داخلی

تلفن گویا

مسول واحد

عنوان

مستقیم

101

 

امیرپهلوانی

مدیریت

44102020

102

 

ابوالفضل شرافتی

معاون اجرایی

------------

104

 

علیرضاکمالی

معاون آموزشی

44957500

105

 

بیژن نصوری

معاون پرورشی

44157400

106

 

داودسروش

معاون فناوری

------------

107

 

امیر خسروی

سایت تجمیع رایانه

------------

108

 

عین اله ارشادی

مشاوره

------------

109

 

 

 

------------

110

 

 

------------

114

 

 

 

------------

115

 

خدمات

-------

------------

116

 

دبیران

-------

------------

---

---

سانترال

------

44142200

44144300

---

---

ADSL

------

44138222

44138223

 

 

 

 

پیام مشاور

              نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاهاوآرزوهای ماراتحقق

             می­بخشد در درون همه­ی ما نهفته است . وقت آن

            است که این نیرو راآزادکنیم

 

                        اولیای محترم  : انتقادات  ،  پیشنهادها و راه کارهای ارزشمند شما  درطول سال تحصیلی چراغ راه ماست  ،

                       پس با   ما  از طریق پیامک ،ایمیل یا وبسایت در تماس باشید .

          0.            پیام شما ازطریق پیامک ، بی درنگ درتلفن همراه مدیریت آموزشگاه قابل ملاحظه است .