برنامه امتحانات خرداد98  

به نام خدا

برنامه امتحانات ترم دوم دبیرستان فرهنگ توحید خردادماه 1398

روز

تاریخ

ساعت امتحان  :  10:30    الی      12:30

ساعت امتحان  : 8  الی 10

دهم

یازدهم

دوازدهم امتحانات نهایی

سه شنبه

31/2/1398

==========

==========

تعلیمات دینی3

چهار شنبه

01/03/1398

دین و زندگی1

دین و زندگی2

==========

پنجشنبه

02/03/1398

==========

==========

ریاضی وآمار3

یکشنبه

05/03/1398

ادبیات فارسی1

ادبیات فارسی2

علوم وفنون ادبی3

سه شنبه

07/03/1398

اقتصاد

روانشناسی

جغرافیا3

پنجشنبه

09/03/1398

==========

==========

تاریخ3

شنبه

11/03/1398

ریاضی1

ریاضی2

فارسی3

یکشنبه

12/03/1398

نگارش1

نگارش2

==========

دوشنبه

13/03/1398

جغرافیا1

جغرافیا2

زبان خارجی3

شنبه

18/03/1398

زبان خارجی1

زبان خارجی2

فلسفه2

یکشنبه

19/03/1398

تفکروسوادرسانه ای

انسان ومحیط زیست

==========

دوشنبه

20/03/1398

عربی1

عربی2

عربی3

چهار شنبه

22/03/1398

جامعه شناسی 1

جامعه شناسی2

سلامت وبهداشت

شنبه

25/03/1398

علوم وفنون ادبی1

علوم وفنون2

جامعه شناسی3

یکشنبه

26/03/1398

آمادگی دفاعی

کارگاه تولید

==========

دوشنبه

27/03/1398

علم منطق

علوم فلسفه 1

==========

چهارشنبه

29/03/1398

تاریخ1

تاریخ2

==========