اعضای شورای دانش آموزی  
اسامی دانش آموزان منتخب درشورای دانش آموزی که دارای بیشترین رای می باشند
این انتخابات درروزیکشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۰ برگزارشد وازبین ۲۲نفرشرکت کننده دانش آموزان زیر بابیشترین رای انتخاب شدند
۱- مهدی مهرجو
۲- دانیال برمک
۳- ابوالفضل قهرمانی
۴- امیرحسین فیروزی
۵- محمدحاجیلی
۶- امیرحسین اعتمادی
تصاویرانتخابات شورای دانش آموزی درگالری عکس قابل مشاهده است .