کلاس بندی  
دانش آموزانی که اسامی آنهادرلیست نیست هرچه زودتربه دبیرستان مراجعه نمایند

پیش ریاضی

پیش تجربی

الهیاری آرمان

اخلاقی پوریا

اورنگ محمدرضا

اسدی احمد

ایلانلو جلاقو آرش

بیدگل امیر مهدی

باقرلو محمد

پویان حمیدرضا

باقری محمد

تاجیک احسان

پرنگی عنبران میلاد

تبریزی محمد ناصر

پور عقیلی آرین

حاج عمادی امین

پیرهادی محمد

خسروانی عقیل

تاج بخش امیرحسین

خلیلی رامین

جعفری جواد

خلیلی شایان

جمالیان حمیدرضا

خوش برش رودسری پویا

جورکش رضا

رامین دانیال

حاتمی ساریا

سلگی محمد صالح

خدادادی امیرحسین

شهرزاد پویا

دلاور خان علیرضا

شیخی امیرحسین

دولتی رضا

صابری سیدمحمد

رابط محمد

صفاوردی محمد

رحیمی کیارش

عبدی امیر

سرخانی مهرداد

قناد عماد

سلیمی پوریا

کریمی آرمان

علیزاد کیوان

کریمی محمدحسن

فتاحیان سروش

 

فتاحیان سهیل

 

فرجی محمد حسن

 

فرشاد بخت سجاد

 

قدیمی امیر شایان

 

کریمی پور محمدعلی

 

کشاورز معتمدی متین

 

کشوری محمدعلی

 

کمالیان سروش

 

مرکباتی طبرستانی آریا

 

مصلح هانی

 

مقیسه محمد

 

مهرانی پور امید

 

مهرجو مهدی

 

هاشمی میرامیرحسین