فعالیت روزانه دبیرستان  

جدول زمان بندی فعالیت روزانه دبیرستان فرهنگ توحید درسال تحصیلی97-96 

ساعت شروع وخاتمه

برنامه

شرح فعالیت

7/45 7/30

مراسم آغازین

استقرار منظم دانش آموزان درصف

تلاوت آیاتی چندازکلام .... مجید

بیان تذکرات مسئولین درصورت نیاز

قرائت دعای فرج امام زمان(عج)بصورت گروهی

9/10 7/45

ساعت اول

حضوردبیران محترم درکلاس طبق برنامه هفتگی

9/30 9/10

تفریح اول

استقراردانش آموزان درحیاط مدرسه وتجدیدقوا

10/55 9/30

ساعت دوم

حضوردبیران محترم درکلاس طبق برنامه هفتگی

11/10 10/55

تفریح دوم

استقراردانش آموزان درحیاط مدرسه وتجدیدقوا

12/35 11/10

ساعت سوم

حضوردبیران محترم درکلاس طبق برنامه هفتگی

13/05 12/35

زنگ نماز

حضوردانش آموزان درنمازخانه آموزشگاه واقامه نمازجماعت طبق برنامه

14/30 13/05

ساعت چهارم

فوق برنامه­ های پیش بینی شده درمتن شنبه ، 1شنبه ، 2شنبه و3شنبه,4شنبه

یادآوری :

ازآنجا که تأخیروغیبت دانش­آموزان تأثیرنامطلوب درروندآموزشی وتربیتی آنان داردلذااولیاءعزیزاز این امرجلوگیری نموده ودرصورت تأخیرویاغیبت حضوراً مراتب رابه اطلاع معاونین مربوطه برسانند .

* خروج دانش آموزان به هردلیل ازکلاس ومدرسه باهماهنگی معاونین می­باشد .

مراجعه اولیاءدرزنگ­های تفریح حداقل هردوهفته یکبار موجب پیشرفت درزمینه­های آموزشی وتربیتی عزیزان دانش آموزخواهدشد .

دانش آموزان موظفند :

1) باظاهری آراسته ،لباس فرم وموی سرمناسب به مدرسه مراجعه نمایندوازآوردن تلفن همراه ،CD  ، زیورآلات ووسایل غیرضروری خودداری کنندبدیهی است درصورت عدم رعایت موازین اخلاقی وتربیتی طبق آیین نامه اجرایی باآنان برخوردخواهدشد .

2) باسایرافرادازجمله کادراجرایی ، معلمان وهمکلاسی­ها رفتاری مودبانه داشته ودرصورت بروز مشکل مراتب رابه معاونین اطلاع دهند .

3) درحفظ اموال مدرسه ووسایل شخصی خودمی­بایست نهایت اهتمام راداشته باشند .

* واحدمشاوره دبیرستان به منظورتعامل هرچه بیشترخانه ومدرسه همه ساله دوره کارگاهی مهارت­های زندگی رابرگزارمی­نماید جهت کسب اطلاعات بیشتربه واحدمشاوره آموزشگاه مراجعه نمایید .