تشکل های دانش آموزی  

آشنایی با تشکل­های دانش آموزی موجود در دبیرستان توحید :

1) بسیج دانش آموزی

2) شورای دانش آموزی

3) انجمن اسلامی

4) انجمن های علمی و المپیادها (فیزیک ، شیمی ، ریاضی ، رایانه ، زبان فارسی ، زبان انگلیسی ، عربی ،

علوم اجتماعی و معارف)

5) جشنواره­های خوارزمی

6) انجمن پژوهشی

* دانش آموزان علاقه مندمی­توانندجهت ثبت نام وعضویت دراین انجمن­ها به مسئولین مربوطه در آموزشگاه مراجعه نمایند .