مدیر

قدرت ، مقام وریاست بردیگران تنها وسیله آزمایش است هرگز آن را نشانه بزرگی وعظمت خود نشمارید .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نهج البلاغه

مدیریت :

 

 

 

 
  پیام رسان
گیرنده