درج مطلب
اخباردفترمشاوره :
 
1) توزیع فرم شماره یک پرونده مشاوره جهت تشکیل پرونده مشاوره برای دانش آموزان پایه اول
 
2) شروع برنامه ریزی درسی ومطالعاتی بصورت انفرادی وگروهی برای تمام دانش آموزان بویژه پایه اول
 
3) پاسخ به مراجعات دانش اموزاندرساعات فراغت دانش آموزان واولیا در ساعات آموزشی روزهای " شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه "
 
 
 
  درج مطلب  
جدول جلسات آموزش خانواده ویژه اولیای دانش آموزان پایه اول
   موضوع                        تاریخ وساعت جلسه
   عزت نفس                  
   هویت بلوغ                 
   اختلالات یادگیری         
 
                                                                         واحدمشاوره
                                                             دبیرستان هیأت امنایی توحید