کلام آغاز  

باسمه تعالی

نسیم مهر

خدایا جهان پادشاهی توراست                 زماخدمت آیدخدایی توراست

هم شاگردی ، سلام ومعلم عزیزم توراسپاس می­گویم .

اکنون که خورشیدمهرازافق دانش طلوعی دوباره راآغاز کرده است با خود میثاقی دوباره می­بندیم که مامی­توانیم .

امانیک می­دانیم که لازمه­ی توانستن ، خواستن است . به این لحاظ بیاییم یک صدابانگ برداریم که می­خواهیم نهال سبزاندیشه­هارابه شکوفه ­های زیبای علم وعقل بیاراییم .

واینگونه است که شما راعزیزانمان دانسته ، فرزندانتان راچون امانتی گران سنگ گرامی می­داریم .

ما باورداریم وبراین باورپای می­فشاریم که فرداوفرداهامتعلق به عزیزان ماست . پس بااین باورسترگ :

1-     مدرسه راخانه­ی دوم فرزندمان بدانیم ودرجهت رفع مشکلات آن درحد توانمان بکوشیم .

2-    براعمال ورفتارآنان به طورمستمرنظارت کنیم وازیادنبریم که آنان دراین سن ، ناخواسته وبعضاً ناآگاهانه ودر بسیاری از موارد بی توجه وازسرغفلت به دام­های شیطانی که دراطراف مدرسه گسترده شده است گرفتارمی­آیند .

3-    بادبیران ومسؤلان آموزشگاه ، ارتباط نزدیک داشته باشیم وازحضورفعال درمدرسه دریغ نورزیم .

4-    لباس­های فرم کوششی است برای انسجام دانش آموزان وتمایزآنها ازدیگران ، هم چنین باعث می­شود تابع الگوهای ناصواب معرفی شده ازشبکه­های گوناگون ماهواره­ای نشوندوزمان ارزشمندشان رااینگونه به بطالت از دست ندهند . انتظارداریم ، دراین مهم یاریگر ماباشید .

5-    امروزه تحقیقات وپژوهش درنظام تعلیم وتربیت ازارزش فوق العاده­ای برخوردار است . دبیران آموزشگاه دلسوزانه دانش آموزان رابرای کسب مهارت به این سمت سوق می­دهند . ودرکنارآن مامصمم هستیم که پس ازسالها که ازگشایش آموزشگاه می­گذردبرای اولین بارکتاب­خانه مدرسه رااحیاء نمائیم . لیکن فضای لازم و بهینه سازی آن مساعدت جدی شما اولیای ارجمندراطلب می­کندکه به آن یقین داریم .

6-    گردن بند ، دست بندوزیورآلات ، شان ومقام والای محیط آموزشی رامتزلزل وآسیب پذیرمی­نمایدلذااجازه همراه داشتن آن رابه عزیزانمان ندهیم .

7-    ظاهرآراسته وموی سرمرتب ازمظاهردانش آموزان نمونه است ، لذا اهتمام ویژه­ی والدین درنظارت برعملکرد آنان دراین خصوص شایسته است .

سخن آخر :

این جانب باامیدبه لطف کردگارواطمینان ازمساعدت شمااولیای گران قدر ، وبابه کارگیری تجارب ارزشمندمعاونین و مشاور محترم وبهره گیری ازکادر دفتری وخدماتی کارا ودبیرانی کارآزموده ، برآنم تابهترین­هاراپیشکش وجودتان سازم و دراین راستا ، آماده­ی پذیرش هرگونه رهنمود ، نظر ، پیشنهادومهم تر ازآن اتقادات سازنده تان می­باشم .

 

 

 

                                                                                                                                                  باتشکر ـ پهلوانی