آموزش خانواده  

اهميت و ضرورت آموزش خانواده در مدارس

در دهه هاي اخير آموزش خانواده،در اكثر كشور ها به عنوان يك امر ضروري در جهت ايجاد محيط خانوادگي مناسب براي رشد فرزندان و پيشرفت تحصيلي آنان مد نظر گرفته است. نتايج بسياري از پژوهش هاي انجام شده بر اين واقعيت تاكيد مي كنند كه       آموزش هاي" جامع، سازمان يافته و از پيش طراحي شده" براي اوليا مي تواند در امر تربيت فرزندان و حل بسياري از مسايل و مشكلات آنان موثر واقع شود.

 به هر حال تحقيقات نشان مي دهد كه ميزان اثر گذاري و فراگيري آموزش  خانواده ، به مراتب  بيش از  تنظيم و تصويب قو انين اداري تاثيرات  پايدار و اساسي در ايجاد نگرش مثبت و تغيير در طرز تلقي افراد و رفتار انها خواهد بود و براي  اين آموزش خانواده به مثابه حقي از حقوق خانواده ها در نظر گرفته مي شود كه براي دست يابي به ان و تحقق هر گونه بيشتر رشد فرهنگي هر ملت لازم است.

 هدف اصلي كلاس هاي آموزش خانواده اصلاح،بهبود و تغيير دانش ، بينش و رفتار والدين گرامي است ، تغيير عبارت است از تحولي كه در وضع موجود پيش مي آيد.