تاریخ جلسات شورا
جلسات شورای دبیران
ردیف            تاریخ
1  
2  
3  
4  
5
 
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قابل توجه اولیاء محترم :
دانش آموزان در روزهای فوق ساعت 12/30 تعطیل می شوند .