مقالات
     
اهداف آزمون های آزمایشی

اهداف آزمون های آزمایشی

بدون شک از ابزارهای مهم یادگیری، آزمون و امتحان است. شرکت در آزمونهای آزمایشی استاندارد که برنامه‌ی مطالعاتی آن با برنامه‌ی آموزشی مدرسه و معلمان همخوانی داشته باشد، دارای سؤالات هدف‌دار و مناسب باشد و کارنامه و خدمات پس از آزمونی مناسبی نیز در اختیار دانش‌آموز قرار دهد، می‌تواند بسیار مفید و سودمند باشد و اکنون کمتر داوطلبی را میتوان یافت که در اصل مفید و لازم بودن آزمونهای آزمایشی تردید داشته باشد

به همین جهت به جاست مروری بر سرفصل اهداف موردنظر شرکت در آزمونهای آزمایشی داشته باشیم. 
به طور کلی شرکت کردن در آزمون
های آزمایشی میتواند با اهداف مختلفی همراه باشد،که به برخی از آنها اشاره میشود. اهداف شرکت در آزمونهای آزمایشی میتواند آموزشی، مهارتی، روانی، رقابتی و یا به عنوانهای جزئیتر دیگری باشد. بخش قابلتوجهی از این اهداف را میتوان در سرفصلهای ارائه شدهی زیر یافت:

1- برنامهریزی، محور اصلی موفقیت

مطالعه را شروع نکنید و اگر شروع کردید، همراه با هدفمند کردن آن باشد. چرا که با یک برنامهی مشخص میتوانید زمان خود را مدیریت کرده و به تمامی سرفصلهای آزمون  و نمرات ایده آل خود برسید؛ پس کاری را که آغاز کردید، با موفقیت و خیال راحت، بنابر پتانسیل خود به اتمام رسانید. به این ترتیب میتوان آرامش و انسجام کاری را با برنامهای منظم، تجربه کنید که در این آزمونها لحاظ شده است.

2- ارزیابی عملکرد خود طی یک دورهی مطالعاتی

شناسایی نقاط ضعف و قوت در مطالعه از اصول کار است. زمانی از نتیجهی مطالعه مطمئن خواهید شد که در آزمونی شرکت کرده و آموختههای خود را محک بزنید. مبحث موردنظر را شناسایی کرده و با برنامهای جدید برای آزمون بعدی آماده شوید. شرکت در آزمون برابر است با کشف کیفیت مطالعه.

 

3- آشنایی با مهارتهای آزمونی


شرکت در آزمون با زمان و شرایط استاندارد، کمک شایانی است در جهت کسب مهارت
های آزمونی.

یکی از مهارتهای مهم آزمون، استفادهی بهینه از زمان (مدیریت زمان) است. چرا که باارزشترین فاکتور در هر آزمونی، زمان است؛ پس باید تستها را با دید بازتری مورد ارزیابی قرار دهیم. آشنایی با روشهای تستزنی و مهارت در مطالعه، تجربه، فضای آزمون (گرما و سرما و سرو صدا) و قرار گرفتن در بین داوطلبان دیگر، تمرین ایجاد تمرکز و کم کردن عوامل حواسپرتی و این نکته که در چه زمانی از آزمون دچار خستگی، سردرگمی و استرس میشوید. همهی این تجربیات فقط با شرکت در آزمونهای منسجم و علمی امکانپذیر خواهد بود.

 

4- آشنایی با نکات مهم درسی و استفاده از راهکارهای تستی حین مطالعهی پاسخ تشریحی آزمون

تجزیه و تحلیل آزمون از خود آزمون باارزشتر است.

با مطالعهی پاسخ تشریحی یک آزمون میتوانید، نقاط ضعف و قوت خود را سنجیده و برای آزمون بعدی با دید بازتری آماده کنید و از خطاها و بیدقتی آزمون گذشته استفاده کنید. پس علمیترین منبع برای بررسی آزمون، پاسخ تشریحی آن است.

 

5- مرور قبل از آزمون

مرور و حتی تورق سریع منابع یک آزمون در روز قبل از آزمون میتواند اعتماد به نفس را در جلسهی آزمون به همراه داشته باشد.

 اما باید توجه داشت که باید مرور کنیم نه بازخوانی! چرا که زمان برای مطالعهی مجدد و عمیق مانند روزهای قبل وجود ندارد و فقط دیدن تیترها و فرمولهای مهم و پاراگرافهای اصلی ما را از نظر روانی برای آزمون فردا مهیا میکند.

 

6- تغذیهی مناسب قبل از آزمون

برای حرکت، تفکر و تمرکز، نیازمند انرژی هستیم.

در پارهای از موارد، عدم تمرکز و بیحوصلگی در جلسهی آزمون میتواند ریشه در عدم تغذیهی مناسب قبل از آزمون داشته باشد؛ پس برای آمادگی بهتر در جلسهی امتحانات، تغذیهی مناسب در شب و صبح آزمونهای آزمایشی میتواند تجربهی خوبی برای فراهم آوردن شرایط ایدهآل جسمی و ذهنی برای امتحانات پایان ترم باشد.

 

7- خواب قبل از آزمون

استراحت مناسب، شارژ دوبارهی بدن است.

نادیده گرفتن و عدم تنظیم خواب، رخوت و سستی در جلسهی آزمون را به همراه خواهد داشت. با وجود آزمونهای آزمایشی شما میتوانید این امر مهم و حیاتی را تنظیم کنید تا در جلسهی امتحانات با مشکل مواجه نشوید.

 

8- برنامهای منطقی به همراه تکرار مطالب گذشته

 طی آزمونهای مختلف، نقاط ضعف علمی شما پدیدار می‌‌شود. با وجود کسب مهارت، تسلط بر مطالب و سرفصلها در آزمونهای بعدی، مروری بر سرفصلهای گذشته صورت خواهد گرفت تا اگر از قبل ضعفی وجود دارد، پوشش داده شود.

  

9- آشنایی با تعداد سؤالات یک آزمون با حجم بالا

نکتهی قابل توجه، رویارویی دانش آموز با تعداد سؤالات بالا در یک آزمون با زمان محدود است. تجربهی مدیریت و کنترل کردن سؤالات سخت و زمان بر و موکول کردن آنها به انتهای آزمون از مزایای آزمونهای آزمایشی است.

 

10- جامعهی آماری و تعداد شرکتکنندگان یک آزمون


یکی از مهم
ترین عوامل کیفی در برگزاری یک آزمون استاندارد، تعداد شرکتکنندگان آن است. هر چه فراوانی و نفرات یک آزمون بیشتر باشد، تجزیه و تحلیل داوطلب در بین بقیه دانش آموزان عمیقتر صورت خواهد گرفت.

 

11 ایجاد بستر مناسب و آشنایی خانوادهها با دروس و امتحانات

یکی از ارکان مهم موفقیت دانش آموز، محیط مناسب برای مطالعه است. خانواده‌‌ها میبایست فضایی را فراهم کنند تا توجه دانش آموز معطوف به امتحانات باشد. با برنامههای ارائه شده در طول سال و آزمونهای آزمایشی که برگزار میشود، این امر میسر خواهد شد که اولیای عزیز بیشتر با شرایط امتحانات آشنا شوند و تصمیم درست را در موقعیتهای مختلف اتخاذ کنند و جمعبندی منطقی برای ایام منتهی به امتحانات داشته باشند.

 

بدیهی است برای رسیدن به اهدف فوق میبایست در آزمونهایی شرکت کرد که ویژگیهای آن داوطلبان را به آن اهداف برساند. دبیرستان و پیش دانشگاهی توحید درصدد است تا با ارائهی کیفیتی برتر و با در نظر گرفتن ویژگیهای یک آزمون مطلوب، این آزمونها را برگزار نمائید.

محدوده‌ی آزمون های آزمایشی به نحوی تنظیم شده است که دانش آموز در تمام مراحل آن با یک برنامه‌‌ی مدون و منظم و با توجه به برنامه مدرسه تمام مطالب درسی را در فاصله های زمانی مناسب مطالعه و مرور نماید.

     
توصیه های امتحانات

نکاتی برای والدین گرامی در ایام برگزاری امتحانات فرزندان

 

 

والدين گرامی
 
 

1- در ایام برگزاری امتحانات در خانه فضاي آرامبخش، شورآفرين و اطمينان‌بخش ايجاد نمایید زیرا بيشتر پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه استرس بي‌جا، كارآمدي فرد را تحت‌تأثير منفي قرار مي‌دهد و باعث كاهش ميزان كارآمدي مي‌شود
2- مشکلات و درگیری های خانوادگی را کاهش داده و مشکلات بوحود آمده را حتی الامکان به فرزندانتان منتقل ننمایید
3- امتحان دانش‌آموز، وظيفه دانش‌آموز است نه وظيفه والدين والدين مسووليت‌هاي خودشان را دارند و دانش‌آموز مسووليت‌هاي خودش را دارد. امتحان جزو وظايف اوست. اين وظيفه فرزند شماست كه بموقع درس بخواند، تمرين حل كند و خود را براي امتحان كلاس و امتحان ثلث آماده كند. شما وظايف ديگري داريد بهتر است هر كسي به وظايف خودش بپردازد.
4- رفت و آمدهاي خانوادگي ميهماني رفتن و ميهماني دادن زياد، وقت زيادي از شما و فرزندان‌تان خواهد گرفت. در زمان امتحانات، ميزان رفت و آمدها را كم كنيد.
5- تشويق در فرصت‌هاي مناسب با تشويق و تاييد فرزندتان حس عجيبي در وي رشد مي‌كند. او احساس مي‌كند قدرت عجيبي پيدا كرده است، قادر است بيشتر مطالعه كند، تمرين كند، ياد بگيرد، يادگيري برايش جالب و شورانگيز خواهد شد. درس خواندن و تلاش او را به هرصورت ممکن تشویق کنید .
6- سروصدای تلویزیون و مزاحمت کودکان کوچکتر خانه را کاهش دهید
7- شنونده خوبی باشید تا فرزندتان بتواند مشکلات درسی و امتحانات خود را به راحتی با شما در میان گذارد
8- به وضعیت غذایی فرزندتان رسیدگی بیشتری داشته باشید و سعی نمایید رژیم غذایی مناسب و کاملی در خانه وجود داشته باشد .
9- در شرايط کنوني که ايام امتحانات است، خانواده ها بايد دقت کنند که در شرايطي آرام و فارغ از جرو بحث براي فرزندان فراهم کنند و به آنها اطمينان دهند که نتيجه خوب در امتحانات، حاصل تلاش آنان خواهد بود و نه چيز ديگر. 10- به به فرزندانتان امید دهید و مطلب را يادآوري کنيد که آنها تاکنون از سد امتحانات متعددي گذشته اند و اين بار نيز مانند امتحانات گذشته مي توانند اين دوران را پشت سر بگذارند.
11- آمادگي جسمي دانش آموز براي شرکت در جلسه امتحان به اندازه آمادگي روحي او اهميت دارد. گرسنگي، خوردن غذاهاي سنگين و حتي پوشيدن لباس هايي که نتواند دانش آموز را در مقابل سرما يا گرماي محل امتحان حفظ کند نيز در کاهش توان تحليل علمي و به هم ريختن قواي ذهني و افزايش استرس او در جلسه امتحان موثر است.
12- توجه داشته باشید که مسافرت والدين و تنها گذاشتن دانش آموزان در موقع امتحانات آرامش آنها را بر هم مي ريزد
13- به نحوی رفتار کنید که امتحان در نظر فرزندتان بيش از حد بزرگ جلوه نکند، بلکه از امتحان به عنوان راهي براي تعيين سطح يادگيري و رفع مشکلات درسي، سخن بگوييد
14 - اهداف امتحان را براي فرزند خود بازگو کرده، به روشني مفهوم امتحان را به او تفهيم کنيم تا در نهايت به دليل يادگيري مطلب درسي، مطالعه و فعاليت کند، نه براي امتحان و کسب نمره. به عبارت ديگر از راه طبيعي علاقه به يادگرفتن را در وي ايجاد کنيم نه با ترساندن از امتحان.
15 - توجه داشته باشيد که ميزان و سطح يادگيري مطالب درسي توسط فرزندمان، داراي اهميت است نه نمرات بالاي او در امتحان. چه بسا فرزنداني که نمرات بالايي در امتحانات آورده اند اما مطالب درسي را پس از گذشت چند روز فراموش کرده اند و چه بسيار دانش آموزاني که در امتحان نمره بالايي نياورده اند ولي مقدار قابل توجهي از مطالب درسي را به خوبي آموخته و آن را به طور عملي تجربه کرده اند.
16 - فرزندان خود را از نظر نمره هاي امتحاني با دوستان و همسالان و فرزندان بستگان و همسايگان مقايسه نکنيد. چه، اين مقايسه موجب ايجاد ذهنيت منفي در او نسبت به امتحان شده، به تدريج اعتماد به نفس او را نيز از بين مي برد.
17 - قبل از امتحان با دادن وعده هايي نظير اگر در اين امتحان فلان نمره را بگيري، فلان جايزه را برايت تهيه مي کنم فرزند خود را تحت فشار و اضطراب دروني قرار ندهيدبلکه هميشه اين طور اظهار کنيد که تو سعي و تلاش خود را بکن تا بتواني مطالب را خوب ياد بگيري.
18 - در صورت نیاز به راهنمایی و کمک در دروس از طرق ممکن به آنها کمک کنید
19 - در برنامه هاي درسي فرزندتان دخالت نكنيد ، اما نظارت داشته باشيد .
20 - اگر خود فرزندتان را جهت امتحان به مدرسه می رسانید سعی کنید تا کمی زود تر از خانه خارج شوید تا فرزندتان بدون نگرانی از تاخیر در محل امتحان حاضر شود .

21 - در صورت امکان وسایل لازم جهت شرکت در امتحان را از قبل برای فرزندتان آماده کنید.

     
مطالب
  توجه؟  

جملات زیبا

هرگز به خدا نگو مشکل بزرگی دارم به مشکل بگو خدای بزرگی دارم.


راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت- روزی ان محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست.


دریا آن نیست که پر از گوهر باشد ، دریا وجود توست که پر از معرفت است.


تنها برخی از آدمها بـــــاران را احساس می کنند ! بقیه فقط خیس می شوند … . .


نمیدانم چرا اینروزها در جواب هر که از حالم میپرسد تا میگویم خوبم چشمانم خیس میشود....

خدایا راز دل با تو چه گویم که خود راز دلی

دانه و لانه و بال و پرواز دلی.


عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه....


راه که می روم مدام بر می گردم پشت سرم را نگاه می کنم دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام.

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست! مثل ارامش بعد از یک غم مثل بوی نم بعد از باران در نگاهت چیریست که نمی دانم! من به ان محتاجم.......
و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.

به هرکس مینگرم در شکایت است.در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست....


یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد.

نبودنت را با ساعت شنی اندازه گرفته ام ، یک صحرا گذشته است

   
  تصویر گردان