عوامل اجرایی  
امیر
سید

آشنایی باعوامل اجرایی دبیرستان ومسئولین کلاس­ها

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

روزهای حضور

1

امیر               پهلوانی

مدیریت

 تمام وقت

2

علیرضا           کمالی

معاونت آموزشی

 تمام وقت

3

بیژن              نصوری

معاونت پرورشی

 تمام وقت

4

داود               سروش

معاونت فناوری

 تمام وقت

5

ابوالفضل         شرافتی

معاون اجرایی

 تمام وقت

6

                    امانی               مشاور

 

7

         

 

 
       

 

اولیای ارجمند :

1)      علاوه برتماس بامسؤلین مربوط درآموزشگاه طبق برنامه هفتگی بادبیران فرزندان خود تماس حاصل نموده وازچگونگی پیشرفت تحصیلی آنان مطلع گردید .

2)     جهت بررسی وضعیت دانش آموزان خود طبق شرح زیر به معاونین مربوطه مراجعه نمایند .

الف) آقای کمالی : اموردرسی تمامی کلاس های پایه دهم

  ب) آقای سروش : اموردرسی پایه های یازدهم 

  ج) آقای نصوری : امورمربوط به مراسم صبحگاهی ، مناسبت­های مذهبی ، سیاسی،ایام ا....... تشکل­های دانش آموزی ، انجمن اسلامی ، اردوها 

   د) آقای شرافتی : تمامی امور مربوط به دبیرخانه ، سیستم دانا ، پرونده ی دانش آموزان ، مکاتبات و .........

  ه) آقای خسروی : سیستم دانا ، سناد ، رایانه ونقل انتقال دانش آموزان