شرح وظایف  

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

امیر                        پهلوانی

مدیریت

2

علیرضا                    کمالی

معاونت آموزشی

3

داود                        سروش

معاونت فناوری

4

بیژن                       نصوری

معاونت پرورشی

5

ابوالفضل                  شرافتی

معاون اجرایی

6

                            امانی

مشاور